Ramalho, Walderez. 2021. “Reinterpreting the ‘times of crisis’ Based on the Asymmetry Between Chronos and Kairos”. História Da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography 14 (35). Ouro Preto:115-44. https://doi.org/10.15848/hh.v14i35.1733.